Σύμφωνα με σχετική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας), σε περίπτωση ακινησίας αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους.Διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

 

   

Διευκρινίζονται τα εξής:

 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που επιθυμεί να δηλώσει την έναρξη ακινησίας για το υπό την ιδιοκτησία του σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, θα καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή του τόπου όπου ακινητεί το σκάφος παραδίδοντας παράλληλα προς φύλαξη το πρωτότυπο σχετικό πιστοποιητικό [Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ή αντίστοιχο πιστοποιητικό (έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό αξιοπλοΐας) για τα σκάφη με ξένη σημαία]. Ως τόπος ακινησίας είναι δυνατό να δηλωθεί θαλάσσιος χώρος. Κάθε αλλαγή του τόπου ακινησίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως άμεσα στη Λιμενική Αρχή.

 

2. ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ: ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αντίστοιχη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην ίδια Λιμενική Αρχή παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα το κατατεθέν πιστοποιητικό.

 

3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ: Η ανωτέρω Λιμενική Αρχή χορηγεί για κάθε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής μία μόνο βεβαίωση ανά έτος περί του ακριβούς χρόνου ακινησίας του, προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να την συνυποβάλλει στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη Λιμενική Αρχή:
α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
β) παράβολο υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν. ύψους ανάλογου με το μήκος του σκάφους του (€ 10 για μήκος έως και 7 μέτρα, € 20 για άνω των 7 μέτρων έως και 15 μέτρα κλπ)
γ) ένσημο υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. € 0,50 (παράβολο και ένσημο πληρώνονται στη Λιμενική Αρχή)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, η οποία υποχρεούται να διαβιβάσει το αίτημα αρμοδίως.

 

4. Επισημαίνεται ότι για κάθε μία από τις ανωτέρω πράξεις, είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των συνιδιοκτητών του σκάφους και η υποβολή μίας αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από τον κάθε ένα από αυτούς. Κατ’εξαίρεση, δύναται άτομο εξουσιοδοτημένο από ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη σκάφους να υπογράψει αντί αυτού αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη/τις συγκεκριμένη/ες πράξη/εις για την/τις οποία/ες εξουσιοδοτείται (δήλωση ακινησίας, άρση ακινησίας, αίτηση και παραλαβή βεβαίωσης ακινησίας).

 

5. Ευνόητο είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο δηλώνεται ακινησία, το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής απαγορεύεται να κυκλοφορεί. Εφόσον καταληφθεί να κυκλοφορεί, επιβάλλονται, πέραν των διοικητικών κυρώσεων, οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 235 παρ. 1 (ζ) του ΚΔΝΔ καθώς και οι κυρώσεις που απορρέουν από ψευδή υπεύθυνη δήλωση.